Obchodné podmienky

KUPUJÚCI – ZÁKAZNÍK

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku z ponuky na www.loranc.eu. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s požiadavkou, aby jej prevádzkovateľ vyhotovil výrobok, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto výrobku.
Použitím webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

PREVÁDZKOVATEĽ – PREDÁVAJÚCI
Zuzana Lörincová
Závodie 63/76 Čierny Balog
97652 Čierny Balog
IČO: 50 186 663
DIČ: 1037313079
Tel: 0907 36 71 71
E-mail: info@loranc.eu

OBJEDNÁVKA
Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom:
– nákupného košíka na www.loranc.eu
– e-mailom
– písomnou objednávkou
Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí Vašej on-line objednávky sa nepokladá za záväzné. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky, alebo e-mailom, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Minimálna hodnota objednávky je 2,50 Eur bez poštovného!!!

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY
Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:
je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení je možné stornovať objednávku v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávku je kupujúci oprávnený stornovať na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail:
info@loranc.eu a to maximálne do dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť, len so súhlasom predávajúceho.
– predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr. balné, poštovné za odoslanú zásielku atď. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatením zaňho porušujete platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník.
Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný,
neodpovedá na e-mail, telefón, atď.)
– požadovaný tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena
dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci časť alebo celú sumu ceny
tovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti – prevedie na účet, alebo zašle na adresu do 15-tich
kalendárnych dní.

DODACIE PODMIENKY
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od pripísania čiastky na náš účet vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a tiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

STAV OBJEDNÁVKY
Aktuálne informácie o Vašej objednávke sa dozviete pri každom zmene stavu Vašej objednávky. Po zmene stavu dostanete informačný e-mail o zmene stavu objednávky.

VRÁTENIE TOVARU

Pri zakúpení tovaru cez internet (v eshope) má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že vráti celu objednávku , eshop vyplatí späť celu sumu  aj s poštovným ktorú zákazník uhradil. Peniaze sa vrátia prevodom na účet. Nemôže sa vrátiť tovar vyrobený na zákazku.  Pokiaľ zákazník vráti späť len časť objednávky dostane späť peniaze za vrátený tovar  a prepravné náklady si hradí zákazník sám. Vrátenie tovaru treba odkonzultovať  písomne alebo telefonicky. V prípade neprevzatia zásielky je zákazník povinný uhradiť poštovné  spojené s vrátením zásielky.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Spôsoby doručenia:
Slovenská pošta – ceny podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty
Poštový kuriér  – zásielka bude doručená do troch dní  po odoslaní balíka na Vami uvedenú adresu.
Osobný odber (platba v hotovosti ) 0,00 €

Spôsoby úhrady:
Prevodom na účet (za tovar nám zaplatíte dopredu prevodom na náš účet, následne Vám bude zaslaný spôsobom dopravy aký ste si zvolili. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné ako variabilný symbol vyplniť číslo Vašej faktúry.)
Dobierka (tovar Vám pošleme a zaplatíte ho kuriérovi alebo na pošte podľa toho aký spôsob dopravy si zvolíte)

Ceny za dopravu cez poštového kuriéra:
Kurier do 1 kg  4,90  -5,90 €
Kurier do 5 kg 4,90 –  € 5,90 €
Kurier do 10 kg 5,90 –  € 6,90 €
Kurier do 20 kg 7,90 –  € 8,90 €
nad 20 kg o poštovnom budeme informovať

CENY
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

ZÁRUKA
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Oprávnenie na záruku zaniká pri prirodzenom alebo nadmernom mechanickom opotrebení a mechanickom poškodení výrobku, znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

REKLAMÁCIE

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia, respektíve popis závady a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt vrátane dokladu o zaplatení – faktúry. Reklamovaný produkt (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru) je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení do 14 dní od prevzatia zásielky Poznámka: odosielajte v  krabici v ktorej bol tovar doručený –  bezpečne zabalený (napr. v bublinkovej fólii, alebo krabičke) na našu adresu, no nie na dobierku!
Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní, no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť! Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri oprávnenej reklamácii  pošleme nový  tovar alebo vrátime plnú sumu za tovar + poštovné ktoré ste uhradili  na číslo účtu, ktoré treba uviesť pri reklamácii.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas nielen z obchodnými podmienkami, ale tiež so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby – vybavenie vašej objednávky a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho, nutné na bezproblémové doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu, v súlade so zákonom číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy kedykoľvek vymazané a nebudú ďalej spracovávané.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.loranc.eu

Tieto obchodné podmienky sú platné od 11.11.2019.