OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely vybavenia objednávky, registrácie zákazníka, spracovanie účtovných a daňových dokladov, marketingu, komunikácie so zákazníkom, doručenia zásielky a iné aktivity internetového obchodu.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je:
  • Zuzana Lörincová
  • Závodie 63/76, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika
  • IČO: 50 186 663 (zapísaná: č. OŽP-2016/001641-2, č. živnostenského registra 630-15917
  • DIČ: 1037313079
  • (ďalej len “správca”)
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
  • adresa pre doručovanie:  Závodie 63/76, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika
  • adresa elektronickej pošty: info@loranc.eu
  • telefón: +421 907 36 71 71
 • Správca je prevádzkovateľom e-shopu: loranc.eu
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Osobné údaje – v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s vystavenou objednávkou, pripadne registráciou v e-shopu: loranc.eu :
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • fakturačná adresa a doručovacia adresa
  • IP adresa
 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov:
  • vybavovanie objednávok
  • registrácia zákazníkov (nepovinná) na:loranc.eu
  • spracovanie daňových dokladov
  • zaúčtovanie dokladov do účtovníctva
  • e-mailová komunikácia so zákazníkmi
  • poskytnutie osobných údajov dopravcovi (doručovaním zásielok zákazníkom)
  • marketingové účely (obchodné oznámenia a iné marketingové aktivity)
  • e-mailová komunikácia (medzi správcom a zákazníkom)
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 • dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.): daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.

 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o. (prepravca zásielok)
  • Slovenská pošta, a.s. (prepravca zásielok)

SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu:
  • prístup k Vašim osobným údajom
  • právo na opravu Vašich osobných údajov
  • vymazanie Vašich osobných údajov
  • prípadne obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov
  • právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov
  • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov na iného správcu
  • právo na odvolanie súhlasu

 

 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu: info@loranc.eu
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo , alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom : 01.06.2018